Słowo z nadzieją

17 marca 2020

***

Iz 42, 3 / Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo.

Iz 40, 31/ Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły:
biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.

2 Mch 2, 52/ Czyż nie w czasie pokusy Abraham okazał się wiernym?
I zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.

Ez 36,27/ Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.

Ps 86, 6/ Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby!

Ga 2, 20/ Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

Ga 3, 28-29/ Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą - dziedzicami.

***

Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela [mu] Ducha. / J 3, 34

Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. J 4

To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. / J 6, 50

Wołam do Ciebie, Panie, mówię: Ty jesteś moim schronieniem! Moim udziałem w krainie żyjących! / Ps 142, 6

Pan zna dni nienagannych, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki;
w czasie klęski nie zaznają wstydu, a we dni głodu będą syci. (…)

Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie.
A choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje.
/ Ps 37

Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym, w dniu nieszczęścia Pan go ocali.
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi
i nie wyda go wściekłości jego wrogów.
/ Ps 41, 2-3

Ps 43,5 / Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.

Ps 119,1 / Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego.

Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki.
Góry otaczają Jeruzalem: tak Pan otacza swój lud i teraz, i na wieki.
/ Ps 125, 1-2

Ps 71,5 / Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, ufności moja od moich lat młodych!

Jdt 4,13 / A Pan wysłuchał ich wołania i wejrzał na ich udrękę. Lud pościł przez wiele dni w całej Judei i w Jerozolimie przed świątynią Pana Wszechmogącego.

Jdt 8,17 / Oczekując od Niego wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od Niego, a On wysłucha naszego głosu, jeżeli Mu się spodoba.

Ps 23,4 / Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.

Ps 91 /Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wybawię go.”

Ps 91, 10-11 / Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

1 Krl 22, 17 / Wówczas rzekł: «Ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce bez pasterza, i Pan rzekł: Nie ma nad nimi pana. Niech wróci każdy w pokoju do swego domu».

Ps 28, 6-7 / Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem głos mego błagania,
Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało:
Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię.

Rdz 26, 24 / I zaraz pierwszej nocy ukazał mu się Pan i rzekł: «Ja jestem Bogiem twego ojca, Abrahama. Nie lękaj się, bo Ja będę z tobą. I będę ci błogosławił, rozmnażając twoje potomstwo przez wzgląd na Abrahama, który Mi służył».

2 Mch 6,12 / Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnębienie z powodu tego, co trzeba było znieść; żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród.

Iz 43,1 / Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!

Iz 49, 15-16 / Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.
Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną.

Est 7, 2b / «Jakie jest twoje życzenie, królowo Estero, a będzie ci dane, i co za prośba twoja? Choćby to była połowa królestwa, stanie się».

Iz 26,4 / „Na zawsze złóżcie nadzieję w Panu, gdyż On jest wiekuistą opoką.”

                                                                                  ***

Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał cuda swoje i łaskę. Ps 31

Złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki! Ps 131

Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Ps 103

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Mt 22

On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Mt 8/ Iz

Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie, o Panie; przez Twoje słowo daj mi zrozumienie! Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa. Ps 119

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego. 1 Kor

Błogosławieni, którzy się smucą, albowien oni będą pocieszeni. Mt 5

Duszo moja, uwielbiaj Pana, wielkiego Króla. Tb 13

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Mt 7

A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Oz 11

Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku. Ps 121

Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. 2 Kor

Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy. Ps 121

Nasza pomoc w imieniu Pana, którzy stworzył niebo i ziemię. Ps 124

                                                    GRUPA  BIBLIJNA

 

 

 

Sprawiedliwi, radujcie się Panem i miejcie w pamięci świętość Jego.

Psalm 97, 12

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
112 0.086834192276001